Błąd medyczny – Statystyka

Aż 48% Polaków doświadczyło błędów medycznych!

Jeżeli w drodze postępowania okaże się, że będziesz musiał wykonać dodatkowe badania, poinformujemy Cię o tym i skierujemy w odpowiednie miejsce.

Rejestry takie istnieją w wielu krajach i służą przede wszystkim analizie błędów, wyciąganiu wniosków i eliminowaniu nieprawidłowości. Próby przekonania do stworzenia podobnego rejestru Naczelną Radę Lekarską (NRL), jak i Ministerstwa nie przyniosły skutku.

W Danii lekarze bez większych oporów godzą się na gromadzenie wpisów o błędach i innych nieprawidłowościach, gdyż wiedzą, że nie zostaną ukarani. Za szkody wyrządzone pacjentom nie odpowiada bowiem człowiek, lecz placówka medyczna. W rezultacie system jest tam stale poprawiany i należy do bardzo skutecznych. W Polsce jest zupełnie inaczej. Kiedy dochodzi do tragedii, natychmiast pojawia się żądza zemsty i pogłębiona analiza przyczyn nieszczęścia jest wykluczona. Dlatego lekarze, ich zwierzchnicy, a także urzędnicy odpowiedzialni za ochronę zdrowia, wszelkich informacji o pomyłkach lub innych patologii strzegą jak największej tajemnicy.

Również Niemcy zrozumieli, że chcąc wyeliminować patologie, należy ustalić, gdzie i dlaczego powstają. W 2007 r. na zlecenie rządu federalnego rada ekspertów – na podstawie analizy 184 danych z różnych krajów europejskich i USA – oszacowała, że w Niemczech w przypadku 1 proc. zabiegów dochodzi do błędów medycznych a 0,1 proc. operacji kończy się śmiercią pacjenta. Na podstawie tych danych w tym roku Instytut Naukowy AOK (największej kasy chorych w tym kraju) liczby te przemnożył przez 190 milionów zabiegów wykonywanych w szpitalach. I w ten sposób wyliczył, że wskutek błędów lekarzy co roku w Niemczech umiera ok. 19 tys. pacjentów, a 190 tys. doznaje uszczerbku na zdrowiu.

W styczniu 2015r. zostały ogłoszone w Brukseli , w obecności komisarza UE do spraw zdrowia Vytenisa Andriutaikisa wyniki rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia za 2014 r. Polska jako jeden z nielicznych krajów uzyskała gorszy wynik niż rok wcześniej. Uplasowała się na 31 miejscu spośród 37 badanych krajów. W rankingu oceniane były m.in.: przestrzeganie praw pacjenta, czas oczekiwania na świadczenia medyczne, śmiertelność niemowląt, przeżywalność w przypadku chorób nowotworowych, zakres świadczeń gwarantowanych, działania profilaktyczne i dostępność do nowych leków.

Błąd medyczny – analiza, skutki i zapobieganie

Błąd medyczny – to pojęcie, które budzi niepokój i wzbudza liczne kontrowersje w społeczeństwie. Nie jest to tylko kwestia etyki czy odpowiedzialności zawodowej lekarzy, ale także problem zdrowia publicznego oraz zaufania pacjentów do systemu opieki zdrowotnej. Błąd medyczny może mieć katastrofalne konsekwencje dla pacjenta oraz dla personelu medycznego. Warto więc przyjrzeć się tej kwestii bliżej, analizując jej przyczyny, skutki oraz środki zapobiegania.

Przyczyny i rodzaje błędów medycznych

Błąd medyczny może mieć różnorodne źródła, zarówno systemowe, jak i jednostkowe. Do głównych przyczyn zalicza się:

 1. Błędy ludzkie: Czynniki takie jak zmęczenie, stres, brak komunikacji między członkami personelu medycznego czy brak odpowiedniego przeszkolenia mogą prowadzić do popełnienia błędu.
 2. Błędy systemowe: Nieprawidłowe procedury, brak infrastruktury, nieefektywna organizacja pracy mogą sprzyjać powstawaniu błędów.
 3. Niedostateczna komunikacja: Niejasna komunikacja między lekarzem a pacjentem, jak i między różnymi członkami zespołu medycznego może prowadzić do nieporozumień oraz błędów w diagnozie czy terapii.
 4. Nadużycie leków: Niewłaściwe stosowanie leków, błędne dawkowanie czy przepisywanie niewłaściwych substancji może prowadzić do poważnych konsekwencji dla pacjenta.

Błąd w sztuce medycznej – skutki

Skutki błędów medycznych mogą być tragiczne, zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego. Mogą obejmować:

 1. Zwiększenie ryzyka śmierci: W skrajnych przypadkach błąd medyczny może prowadzić do śmierci pacjenta.
 2. Trwałe obrażenia: Nieprawidłowa diagnoza lub leczenie może prowadzić do trwałych obrażeń fizycznych lub psychicznych.
 3. Pogorszenie stanu zdrowia: Błąd medyczny może spowodować pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta, zamiast poprawy.
 4. Pogorszenie relacji z personelem medycznym: Błąd medyczny może prowadzić do utraty zaufania pacjenta do personelu medycznego oraz systemu opieki zdrowotnej.

Błąd medyczny – jak mu zapobiec?

Zapobieganie błędom medycznym jest kluczowym elementem poprawy jakości opieki zdrowotnej. Obejmuje to:

 1. Edukację i przeszkolenie personelu medycznego.
  Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia oraz edukacji personelu medycznego w zakresie procedur, protokołów oraz komunikacji.
 2. Poprawę komunikacji.
  Wzmacnianie komunikacji między członkami zespołu medycznego oraz między lekarzami a pacjentami może zmniejszyć ryzyko błędów.
 3. Wdrażanie systemów monitorowania i kontroli jakości.
  Systemy monitorowania oraz kontroli jakości mogą pomóc w wykrywaniu i eliminowaniu błędów w systemie opieki zdrowotnej.
 4. Promowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta.
  Tworzenie kultury bezpieczeństwa pacjenta, w której personel medyczny i pacjenci czują się swobodnie by zgłaszać potencjalne błędy oraz uczą się na nich.

Błąd medyczny to problem, który wymaga kompleksowego podejścia oraz zaangażowania wszystkich stron z opieki zdrowotnej. Zapobieganie błędom medycznym nie tylko może uratować życie i poprawić jakość leczenia, ale także zwiększyć zaufanie społeczeństwa do systemu opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialność prawna za błąd medyczny

Odpowiedzialność prawna lekarza w przypadku błędu medycznego jest istotnym zagadnieniem, które regulowane jest przez przepisy prawa. Pacjent ma prawo do odszkodowania za szkody wynikłe z błędów medycznych, jednak postępowanie w takich przypadkach może być skomplikowane.

 1. Standardy opieki medycznej: Lekarz ma obowiązek udzielać opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi standardami. Jeśli lekarz nie spełnił tych standardów, co doprowadziło do szkody dla pacjenta, może ponosić odpowiedzialność.
 2. Zaniedbanie i niedbalstwo: Lekarz może być odpowiedzialny za szkody spowodowane zaniedbaniem lub niedbalstwem w udzielaniu opieki medycznej. Na przykład, gdy lekarz nie postawił trafnej diagnozy, nieprawidłowo przepisał leki lub nie przeprowadził właściwego zabiegu chirurgicznego.
 3. Prawo do odszkodowania: Pacjent poszkodowany przez błąd medyczny ma prawo do odszkodowania za poniesione szkody.
 4. Postępowanie sądowe: Pacjent, który uważa, że stał się ofiarą błędu medycznego, może podjąć działania prawne przeciwko lekarzowi lub placówce medycznej. Postępowanie sądowe w sprawach błędów medycznych może toczyć się w sądach cywilnych, a zależy to od jurysdykcji i prawa obowiązującego w danym kraju.
 5. Ekspercka ocena: W wielu jurysdykcjach wymaga się, aby pacjent przed wszczęciem postępowania sądowego uzyskał opinie ekspertów medycznych potwierdzające, że doszło do błędu medycznego oraz że ten błąd spowodował szkodę dla pacjenta.

Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny i uszczerbek na zdrowiu

Co istotne, lekarz może ponosić odpowiedzialność cywilną za błąd medyczny, co oznacza, że może zostać pozwany przez pacjenta lub jego rodzinę o odszkodowanie za szkody spowodowane tym błędem. Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd medyczny wynika z naruszenia obowiązków zawodowych i standardów opieki medycznej, które są wymagane w procesie udzielania opieki zdrowotnej pacjentowi.

Odpowiedzialność lekarza

Sprawa błędu medycznego może być rozpatrywana w sądzie cywilnym. W większości jurysdykcji istnieją specjalne sądy lub komisje ds. błędów medycznych, które zajmują się tego rodzaju sprawami. Pacjent ma prawo do wniesienia sprawy sądowej przeciwko lekarzowi lub osobie wykonującej zawód medyczny w celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody.

Odpowiedzialność karna za błąd, czyli do jakiego sądu skierować sprawę?

Nie można jednak skierować sprawy dotyczącej błędu medycznego do sądu najwyższego od razu. W większości przypadków, sprawy błędów medycznych są rozpatrywane przez sądy cywilne na niższych szczeblach sądowych. Jednak jeśli jedna ze stron nie zgadza się z wyrokiem sądu niższej instancji, może wnieść apelację do sądu wyższej instancji. Dopiero w przypadku dalszych apelacji możliwe jest doprowadzenie sprawy do sądu najwyższego.

Co zrobić, aby uniknąć błędu diagnostycznego?

Aby uniknąć błędu medycznego, istotne jest podejmowanie świadomych działań zarówno przez pacjenta, jak i personel medyczny. Po pierwsze, ważne jest, aby pacjent był aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, zadając pytania i wyrażając swoje obawy. Pacjenci powinni być uczciwi i dokładni w udzielaniu informacji o swoim stanie zdrowia, historii choroby oraz stosowanych lekach.

Personel medyczny z kolei powinien przestrzegać najwyższych standardów opieki medycznej, stale doskonalić swoje umiejętności i komunikować się z pacjentami w sposób jasny i zrozumiały. Konsultacja z innymi specjalistami oraz druga opinia medyczna może być kluczowa w przypadku skomplikowanych diagnoz lub planów leczenia. 

Błąd lekarza, a procedury

Dodatkowo, ważne jest, aby personel medyczny stosował się do właściwych procedur i protokołów, szczególnie w przypadku podawania leków, wykonywania zabiegów czy interpretacji wyników badań. Regularne szkolenia i doskonalenie się w zakresie najnowszych osiągnięć medycznych mogą pomóc w zapobieganiu błędom.

Dokumentacja medyczna

Ważną rolę odgrywa również prawidłowa dokumentacja medyczna, która powinna być czytelna, kompletna i zgodna z obowiązującymi standardami. Pacjent powinien mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej i być informowany o swoich prawach i możliwościach odwołania się w przypadku nieprawidłowości.

Błąd medyczny, a błąd lekarski – definicja

Chociaż terminy błąd medyczny i błąd lekarski często są używane zamiennie, istnieje między nimi subtelna różnica.

Błąd medyczny jest szerszym pojęciem, które obejmuje wszelkie błędy lub nieprawidłowości popełnione w procesie opieki zdrowotnej, nie tylko przez lekarzy, ale również przez pielęgniarki, farmaceutów, techników medycznych i pozostałe osoby wykonujące inny zawód medyczny. Zatem omawiany błąd może obejmować  pomyłki w diagnozie, leczeniu, monitorowaniu, udzielaniu porad zdrowotnych, prowadzeniu dokumentacji medycznej, a także w komunikacji z pacjentem.

Z kolei błąd lekarski jest bardziej szczegółowym pojęciem, odnoszącym się wyłącznie do błędów popełnionych przez lekarzy w ramach udzielania opieki zdrowotnej. Obejmuje on błędy diagnozy, terapii, zabiegów chirurgicznych, przepisywania leków oraz wszelkie inne nieprawidłowości związane z działaniami lekarzy.

Mimo że te dwa terminy mają swoje różnice, często są używane zamiennie w potocznym języku. Istota jednak pozostaje taka sama: błąd medyczny lub błąd lekarski może mieć poważne konsekwencje dla pacjenta i wymaga uwagi ze strony personelu medycznego oraz systemu opieki zdrowotnej w celu zapobiegania jego wystąpieniu.